Kinh Ngoài Bức Tường

Ngày đăng: 09/02/2022 - Lượt xem : 61

1. Ở bên ngoài bức tường,

     Bọn họ đứng chờ đợi,
    Giao lộ, ngã ba đường,
    Trở về mái nhà xưa,
    Đợi chờ bên cạnh cổng.

Kinh Điềm Lành Tối Thượng

Ngày đăng: 09/02/2022 - Lượt xem : 64

Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên tử ấy bạch với Thế Tôn với bài kệ:

Kinh Châu Báu

Ngày đăng: 09/02/2022 - Lượt xem : 61

1.Phàm ở tại đời này,

Có sinh linh tụ hội,
Hoặc trên cõi đất này,
Hoặc chính giữa hư không,
Mong rằng mọi sinh linh,
Được đẹp ý vui lòng,
Vậy hãy nên cẩn thận,
Lắng nghe lời dạy này.

Các Thực Phẩm Chữa Lành

Ngày đăng: 26/07/2021 - Lượt xem : 261

Các Thực Phẩm Chữa Lành

Tin mới nhất

RIGHT WIDGET