Kinh Điềm Lành Tối Thượng

Cập nhật: 09/02/2022 04:28 - Lượt xem: 48

Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên tử ấy bạch với Thế Tôn với bài kệ:

Thiên Tử:
1.Nhiều Thiên Tử và người,
Suy nghĩ đến đến điềm lành, 
Mong ước và đợi chờ,
Một nếp sống an toàn,
Xin Ngài hãy nói lên,
Về điềm lành tối thượng..
Đức Phật Giảng:
2. Không thân giao kẻ ngu,
Gần gũi bậc hiền trí,
Đảnh lễ người đáng lễ,
Là điềm lành tối thượng.
3. Ở trú xứ thích hợp,
Công đức trước đã làm,
Chân chánh hướng tự tâm,
Là điềm lành tối thượng.
4. Học nhiều, nghề nghiệp giỏi,
Khéo huấn luyện học tập,
Nói những lời khéo nói,
Là điềm lành tối thượng.
5. Hiếu dưỡng mẹ và cha,
Nuối nấng vợ và con.
Làm nghề không rắc rối,
Là điềm lành tối thượng.
6. Bố thí, hành đúng Pháp,
Săn sóc các bà con,
Làm nghiệp không lầm lỗi,
Là điềm lành tối thượng.
7. Chấm dứt từ bỏ ác,
Chế ngự đam mê rượu
Trong Pháp, không phóng dật,
Là điềm lành tối thượng.
8. Kính lễ và hạ mình,
Biết đủ và biết ơn,
Đúng thời nghe Chánh Pháp,
Là điềm lành tối thượng.
9. Nhẫn nhục, lời hòa nhã,
Yết kiến các Sa môn,
Đúng thời đàm luận Pháp.
Là điềm lành tối thượng.
10. Khắc khổ và phạm hạnh,
Thấy được lý Thánh Đế.
Giác ngộ quả: "Niết Bàn" 
Là điềm lành tối thượng.
11. Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động, không sầu, 
Không uế nhiễm, an ổn.
Là điềm lành tối thượng.
12. Làm sự việc như vầy,
Không chỗ nào thất bại,
Khắp nơi được an toàn,
Là điềm lành tối thượng.
( Trích Tiểu Bộ Kinh - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch)

Tin mới:

Tin mới nhất

RIGHT WIDGET