4 Loại Bạn Chân Thật

Cập nhật: 11/07/2021 05:35 - Lượt xem: 199

4 Loại Bạn Chân Thật: Là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi, không bỏ bạn khi gặp khó khăn, ngăn chặn bạn không làm điều ác

Tất cả chúng ta đã là 1 trong 4 loại bạn dưới đây chưa nhỉ?
Và cuộc đời chúng ta cũng đã có may mắn có 4 loại bạn dưới đây chưa nhỉ?
"Có 4 trường hợp, người bạn được xem là bạn chân thật
1.Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật,
2.Che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật,
3.Là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi,
4.Khi bạn có công việc sẽ giúp đỡ cho bạn của cải gấp hai lần những gì bạn thiếu.
Có 4 trường hợp, người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui phải được xem là bạn chân thật:
1.Nói cho bạn biết điều bí mật của mình,
2.Giữ gìn kín điều bí mật của bạn,
3. Không bỏ bạn khi bạn gặp khó khan,
4. Dám hy sinh thân mạng vì bạn.
Có 4 trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật.
1.Ngăn chặn bạn không làm điều ác,
2. Khuyến khích bạn làm điều thiện,
3. Cho bạn nghe điều bạn chưa được nghe,
4. Cho bạn bạn biết con đường lên cõi Chư Thiên.
Có 4 trường hợp, người bạn thương tưởng được xem là bạn chân thật:
1.Không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn
2.Hoan hỷ khi bạn gặp may mắn,
3.Ngăn chặn những ai nói xấu bạn,
4.Khuyến khích những ai tán thán bạn.
Trích Trường Bộ Kinh

Tin mới:

Tin mới nhất

RIGHT WIDGET