Ly Tham Là Pháp Tối Thượng

Cập nhật: 11/07/2021 05:37 - Lượt xem: 491

Ly Tham Là Pháp Tối Thượng

Ly Tham Là Pháp Tối Thượng

Dầu cho loại pháp nào, hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là tối thượngtrong tất cả các pháp, tức là:

- Sự nhiếp phục kiêu mạn, 

- Sự nhiếp phục khát ái, 

- Sự nhổ lên tham ái,

-  Sự chặt đứt tái sinh, 

- Sự đoạn diệt tham ái, 

- Sự ly tham đoạn diệt, Niết Bàn. 

Những ai đặt lòng tin vào pháp ly tham, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng.

Tin mới:

Tin mới nhất

RIGHT WIDGET